Biểu tình chống cuộc triển lãm Meet Vietnam ngày 15/11/2009 tại San Francisco

P1: Biểu tình chống cuộc triển lãm Meet Vietnam ngày 15/11/2009 tại San Francisco

http://www.youtube.com/watch?v=msiY2CQENBA


P2: Biểu tình chống cuộc triển lãm Meet Vietnam ngày 15/11/2009 tại San Francisco

http://www.youtube.com/watch?v=4WLuLvnhDnY


P3: Biểu tình chống cuộc triển lãm Meet Vietnam ngày 15/11/2009 tại San Francisco

http://www.youtube.com/watch?v=beU_sMOI27c


P4: Biểu tình chống cuộc triển lãm Meet Vietnam ngày 15/11/2009 tại San Francisco

http://www.youtube.com/watch?v=TGbsC-Y2JmM


http://www.youtube.com/user/vietvungvinh